Att gå på djupet

Vi lever i en allt mer komplex och svårförutsägbar omvärld. Människor blir mer olika, gör olika prioriteringar och har olika förväntningar på samhället. Förändringarna går snabbare och konsekvenserna kan bli dramatiska.

En skillnad mellan företag och organisationer som är framgångsrika och sådana som inte är det, ligger just här. Ju bättre man förstår hur omvärlden förändras och vad som driver förändringarna, desto större försprång kan man skaffa sig. Uvell Opinion arbetar med opinionsanalys, politisk analys och opinionsbildning: att förstå omvärlden mer på djupet och att förändra den.

Opinionsanalys

Massmedias publicering av den ena spektakulära opinionsmätningen efter den andra kan lätt ge intryck av att den allmänna opinionen är obegriplig och irrationell.

Så är det inte. Det finns mönster, styrda av grundläggande värderingar och starka övertygelser. Dessa mönster avgör vad som är möjligt. I politiken. På marknaden. I det offentliga samtalet.

Uvell Opinion gör opinionen och allmänhetens attityder begripliga, identifierar drivkrafterna bakom och visar vägar till förändring.

Politisk analys

Den politiska processen blir allt mer komplex och svår att förutsäga. Även i det historiskt sett stabila Sverige kan den politiska agendan förändras dramatiskt på kort tid.

Vad vill egentligen partierna? Hur påverkar den parlamentariska situationen möjligheterna för företag och organisationer att få sina behov tillgodosedda?

Uvell Opinon analyserar den politiska utvecklingen, övergripande och för enskilda sakfrågor. Och identifierar möjligheter till politisk förändring.

Opinionsbildning

Ju mer mångfacetterad och snabbrörlig omvärlden blir, desto svårare att bilda opinion. Vad ses som allmänintressen? Vad står på medborgarnas agenda? Kan man ens tala om en agenda idag?

Gränserna mellan opinionsbildning, lobbying, PR, nätaktivism och underhållning blir allt mer diffusa. Att företräda viktiga samhällsintressen räcker inte för att få uppmärksamhet.

Uvell Opinion utvecklar strategier och aktiviteter för att nå igenom bruset och göra tunga, komplexa frågor lättfattliga och intressanta för breda grupper.